REGULAMIN

1. Organizator oraz cel festiwalu

1.1   Organizatorem festiwalu jest Akademicki Klub Turystyczny Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego z siedzibą na ul. Kanafojskiego 3, 10-722 Olsztyn.

1.2   Współorganizatorem festiwalu jest Akademickie Centrum Kultury.

1.3   Festiwal jest imprezą otwartą, skierowaną do studentów, podróżników oraz osób zainteresowanych tematyką podróżniczą.

1.4 Celami festiwalu są:

– Rozwijanie pasji podróżniczych

– Integracja akademickich organizacji turystycznych z Polski

– Rozwijanie zainteresowania innymi kulturami

– Promowanie Warmii i Mazur wśród podróżników

2. Warunki uczestnictwa w konkursie festiwalowym

2.1    Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania wyprawy była studentem. Ponadto do konkursu mogą być zgłoszone wyprawy, w których większość uczestników w czasie jej trwania była studentami (50%+1), wyjątek stanowią wyprawy dwuosobowe, w takim przypadku  wystarczy, że jedna osoba będzie posiadała status studenta.

2.2    Do konkursu wyprawy mogą zgłaszać studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich.

2.3   Wyprawa zgłoszona do konkursu musi być zorganizowana i zaplanowana samodzielnie, organizator dopuszcza wyprawy, w których czasie zostały wykupione dodatkowe usługi turystyczne (w razie wątpliwości – rozstrzyga Organizator).

2.4  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line (formularz dostępny na stronie http://osfp.uwm.edu.pl/?page_id=929), przesłanie go (poprzez przycisk „wyślij) oraz wysłanie 5 zdjęć z wyprawy na adres e-mail osfp.olsztyn@gmail.com.

2.5   Organizator czeka na zgłoszenia do  końca lutego roku następującego po roku, w którym realizowana była wyprawa. Lista osób/grup dopuszczonych do konkursu zostanie opublikowana na stronie najpóźniej 15 marca. Każdy uczestnik, który zgłosi chęć udziału w konkursie, zostanie także powiadomiony drogą mailową o wynikach kwalifikacji.

2.6   Z powodu ograniczonego czasu trwania imprezy organizator zastrzega sobie prawo do wyboru z pośród nadesłanych zgłoszeń wypraw, które zostaną zaprezentowane w trakcie festiwalu i wystartują w konkursie.

2.7   Kwalifikacja do konkursu przebiegać będzie na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych.

2.8   Organem decydującym o kwalifikacji jest kapituła konkursu.

2.9   Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem festiwalu.

2.10   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.

2.11   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

3. Zasady konkursu

3.1   Do konkursu można zgłosić wyłącznie wyprawę, w której brało się czynny udział, jeśli uczestnik nie pełnił funkcji kierownika wyprawy zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej zgody na udział w festiwalu podpisanej przez kierownika wyprawy lub organizację, klub, stowarzyszenie patronujące wyprawie.

3.2   Uczestnik musi posiadać pełne prawa do pokazywanych zdjęć lub zgodę na ich prezentację.

3.3   Do konkursu można zgłosić wyłącznie wyprawę, która zakończyła się w roku poprzedzającym rok, w którym organizowany jest Festiwal

3.4 W trakcie Festiwalu Uczestnicy będą prezentowali swoje wyprawy w czasie wyznaczonym przez organizatorów.

3.5   Nadesłanie zdjęć, o których mowa w pkt.2.4,  jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentowanie ich na stronie internetowej organizatora oraz na materiałach promujących festiwal.

3.6   Rekomendowanym sposobem przedstawienia wyprawy jest pokaz zdjęć, slajdów (np. w programie PowerPaint) i/lub filmów, z omówieniem.

3.7   Do dyspozycji uczestników będzie rzutnik podłączony do komputera. W razie przygotowywania prezentacji w formatach wymagających dodatkowego oprogramowania konieczny jest kontakt z organizatorem (minimum 14 dni przed festiwalem).

4. Rozwiązanie konkursu oraz nagrody

4.1   Organizator przewiduje przyznanie nagrody głównej (zwycięzca festiwalowego konkursu) oraz wyróżnień.

4.2   Organem wyłaniającym laureatów jest 5-osobowa kapituła powoływana przez organizatora.

4.3   Laureaci wybierani są zwykłą większością głosów kapituły, w przypadku identycznej liczby głosów decydującym jest głos przewodniczącego kapituły.

4.4   Nagrody w konkursie fundowane są przez sponsorów.

4.5   Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się ostatniego dnia Festiwalu, w niedzielę. Uczestnicy są zobowiązani być obecni na ceremonii ogłaszania wyników i wręczania nagród (w razie nieobecności zdobywców nagród organizator nie jest zobowiązany do przekazywania nagród w innym miejscu i czasie).

5 Nagrody

5.1 Nagrodami w konkursie festiwalowym są między innymi:

voucher na kurs żeglarski (do realizacji w Olsztynie)

voucher na kurs windsurfingowy (do realizacji w Olsztynie)

Przewiduje się także nagrody losowane wśród publiczności.

6 Kapituła Konkursu

W pierwszej edycji (Kormorany 2011) Kapitułę Konkursu stanowiły następujące osoby:

Jagoda Pietrzak serwis „Peron 4″

Katarzyna Żak „Akademicki Klub Płetwonurków Skorpena”

Jarosław Kania www.babycamino.com

Paweł Sowiński Akademicki Klub Turystyczny (UWM Olsztyn)

Tomasz Raczyński Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”

W drugiej edycji (Kormorany 2012) Kapitułę Konkursu stanowiły następujące osoby:

Jagoda Pietrzak serwis „Peron 4″

Małgorzata Wiśniewska gość OSFP Kormorany 2012

Żaneta Kostyk  Akademicki Klub Turystyczny (UWM Olsztyn)

Tomasz Raczyński Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”

Paweł Harajda portal „Olsztyn Żyje”

W trzeciej edycji (Kormorany 2013) Kapitułę Konkursu stanowiły następujące osoby:

Żaneta Kostyk  Akademicki Klub Turystyczny (UWM Olsztyn)

Ewa Krasińska Akademicki Klub Żeglarski „Szkwał”

Dawid Sobota Łaziska Grupa Górska

Tomasz Raczyński Studencka Agencja Fotograficzna „Jamnik”

Paweł Harajda portal „Olsztyn Żyje”

W czwartej edycji (Kormorany 2014) Kapitułę Konkursu stanowiły następujące osoby:

Agata Eźlakowska – Akademicki Klub Turystyczny

Jan Faściszewski – wyróżnienie OSFP Kormorany 2012

Mateusz Karbowski – wyróżnieni OSFP Kormorany 2012

Bartosz Grucela – gość OSFP Kormorany 2014

Kamil Sobota – uczestnik OSFP Kormorany 2012

W piątej edycji (Kormorany 2015) Kapitułę Konkursu stanowiły następujące osoby:

Mariusz Olkowski – Akademicki Klub Turystyczny (UWM Olsztyn)

Jan Faściszewski – wyróżnienie OSFP Kormorany 2012

Marek Ułan-Szymański – reżyser filmu „Uciec na Pitcairn”

Albin Marciniak – Klub Podróżników Śródziemie

Żaneta Kostyk – Akademicki Klub Turystyczny

W szóstej edycji (Kormorany 2016) Kapitułę Konkursu stanowiły następujące osoby:

Weronika Sznitowska – Akademicki Klub Turystyczny (UWM Olsztyn)

Paweł Zawodny – wyróżnienie OSFP Kormorany 2015

Marek Ułan-Szymański – reżyser filmu „Uciec na Pitcairn”

Dominik Wieczorkiewicz – https://hulajkrysiu.com/

Zofia Irek – Akademicki Klub Turystyczny

W siódmej edycji (Kormorany 2017) Kapitułę Konkursu stanowiły następujące osoby:

Ewa Staniewicz – Akademicki Klub Turystyczny (UWM Olsztyn)

Dominik Wieczorkiewicz – https://hulajkrysiu.com/

Maja Romaniewicz – Radio UWM FM

Martyna Koch – Studencki Klub Turystyczny PŁazik

Mateusz Karbowski – Pokojowy Patrol

W ósmej edycji (Kormorany 2018) Kapitułę Konkursu stanowiły następujące osoby:

Kinga Dulińska – Akademicki Klub Turystyczny (UWM Olsztyn)

Karolina Kucman – Instytut Marka Kamińskiego

Katarzyna Paluch – Studenckie Klub Podróżniczy „Czwórka”

Paweł Zawodny – https://www.facebook.com/Outdrr.addict.blog/

Jan Faściszewski – wyróżnienie OSFP Kormorany 2012

7 Postanowienia końcowe

7.1 Udział Uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym regulaminie.

7.2 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Materiały reklamowe mają wyłącznie charakter promocyjno – informacyjny.

7.3 Ostateczna interpretacja zapisów treści Regulaminu Konkursu należy do Organizatora Konkursu.

7.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *